Penyuntuk orang bumai, berikan dikenati perintah

KUCHING: Sepenyampau RM 2.3 juta udah diagihka Perintah Sarawak dikena mantu orang bumai enggau orang berikan mutarka penanggul asil betanam betupi enggau ikan ke enda dijual ngambika sida enda suntuk belanja.

Menteri Muda Betanam Betupi, Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Menua Datuk Dr Abdul Rahman Ismail madah, RM1.7 juta udah diagih dikena mutarka penanggul orang bumai.

Ku iya, di baruh program tu, Perintah Sarawak nengah Opis Menteri Betanam Betupi, Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Menua Sarawak (Manred) enggau kerejasama Opis Betanam Betupi Sarawak, 28 Serakup Peladang Kandang Menua (PPK) enggau Kaunsil Makit Betanam Betupi Perintah Besai (Fama) enggau meli laluh asil ke enda abis dijual.

“Pengawa tu nentuka bekal pemakai ba Sarawak semampai bisi enggau chukup.

“Pia mega, PPK udah bejalaika pengawa nyadi orang tengah nangkup peminta ba makit pemakai enggau peminta entara bagi menua,” ku Rahman.

Iya madah, ambika chunto ba Bagi Menua Bintulu apin lama napi penanggul suntuk asil betanam betupi ti deka dijual, tang PPK ti beoperasyen ba Bagi Menua Sarikei enggau Bagi Menua Miri udah bejalaika pengawa nganjung bekal asil betanam betupi ke deka dijual ba Bagi Menua Bintulu.

Terang Rahman, pekara tu beguna amat nentuka rentayan bekal enggau peminta ba makit pemakai semampai sebela sereta chukup.

Ku iya, naka 11 April tu tadi bisi 39 tan asil betanam betupi baka buah enggau sayur udah dibeli ari lebih ari 30 orang bumai berega manggai RM90,000.

“Mayuh orang bumai nerima manah program ti dipejalaika sida lalu berindik ari program tu, PPK enggau Fama udah bekerejasama nengah program Jual Terus Ari Kebun,” terang iya.

Iya mega madah, inisiatif nya nyengkaum pengawa meli laluh asil betanam betupi ari PPK, seraya Fama deka nyendiaka palan nyual bekal tu ngagai mensia mayuh enggau orang tengah.

Berindik ari nya, Abdul Rahman madahka inisiatif tu nyendiaka peluang ngambika orang bumai ulih bekerejasama enggau orang tengah.

Ku iya, Program Jual Terus Ari Kebun ti keterubah diperambu dipejalai kena 4 April tu ba Kompleks Islam Sarawak, Miri ngaul kerejasama PPK Subis enggau Fama Miri.

“Perintah Sarawak bisi mega merambu ngaul kerejasama enggau piak peribit ngambi nyual asil nya nengah online enggau anjung terus ngagai rumah.

“Nengah kerejasama tu, Perintah Sarawak deka ngemuntangka pengawa seraya PPK deka mekalka asil betanam betupi ngambi dijual nengah online ke alai piak peribit nya deka nganjung utai diudar nengah online.

“Ari sukut pengeluar, Perintah Sarawak deka meransang orang bumai nampung pengawa nanam nengah mayuh skim ti dipejalai mayuh ejensi perintah nentuka rentayan pemakai bisi belama,” tandu iya.

Terang Rahman, inisiatif ti udah dipejalaika Perintah Sarawak nya nentuka tiap renggat bekal pemakai dijamin ari pengeluan nyentuk dibeli bala penguna.

Ungkup orang berikan, Perintah Sarawak nengah Manred enggau kerejasama Kaunsil Pemansang Ikan Malaysia (LKIM) enggau Serakup Orang Berikan Kandang Menua (PNK) udah ngagihka belanja RM600,000 dikena bejalaika program bebelika asil ikan ari orang berikan kelimpah mantu sida nyual asil nya.

Abdul Rahman ti mega Adun Bukit Kota madah, PNK deka bejalaika pengawa nyadi orang tengah meli enggau nyual asil nya nengah udar ari online engau dijual ngena lori bejual tauka dikumbai Fish On Wheels.

“Naka 12 April tu tadi, bisi 485 kilogram ikan berega RM6,300 udah dibeli ari orang berikan ba lima kandang menua di Sarawak.

“Pengawa tu sebagi ari inisiatif Perintah Sarawak ngelempungka tating penusah orang bumai enggau orang berikan kelimpah raban bukai nentuka sektor betanam betupi ba Sarawak lanchar baka selama,” ku iya.

Suara Sarawak