ARTIKEL

Diaku enggau dipuji rayat Semenanjung Malaysia

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

HARI Malaysia 2023 Renggat Sekula Sekondari (SMK) Pengkalan Chepa 2, Kelantan ti diatur kena 18 September tu tadi besai amat reti ngagai sida Georgia Uma, 32, sebilik.

Kebuah pia laban sida nerima berita manah ari raban sekula nya ti chukup temegah sereta gagit ati meda pemanah, penyelai enggau pengaya ngepan Iban enggau Bidayuh.

Anak indu iya, Anatalia Andy, 16, enggau Avelinetina Andy, 13, mandangka ngepan Iban enggau Bidayuh rambau pekit mandangka ngepan pupu bansa serimbai pengerami ngintu Hari Malaysia 2023 renggat sekula nya.

Ba pekit nya, Anatalia mujur bulih penuduk lumur dua lalu adi iya, Avelinetina menggi penuduk lumur empat sereta mai pulai perais hamper.

NERIMA BERITA MANAH

Lebuh bekunsika berita gaga nya, Georgia madah, iya chukup tekenyit sereta enda ngadang diri nerima kangau telefon ari siku pengajar SMK Pengkalan Chepa 2, Pengajar Rabiah Ibrahim bekaul pekara nya.

Maya ngaga kangau telefon nya, ku iya, Pengajar Rabiah ti ngarika Prinsipal SMK Pengkalan Chepa 2, Mazlan Ahmad sereta raban sekula madahka sida chukup temegah meda pemanah, penyelai sereta pengaya ngepan Iban enggau Bidayuh.

“Pengajar Rabiah madahka bala pengajar ba sekula nya nadai nyangka kededua anak indu aku nurun ke sekula pagi nya ngena ngepan Iban enggau Bidayuh.

“Pia mega, nya meh keterubah sida meda nembiak ba sekula nya ngena ngepan etnik Sarawak lalu nya sebengkah pekara ti chukup nyelai sereta mujur narit ati sida.

“Raban sekula chukup temegah sereta gaga ati laban bala nembiak ba sekula nya datai ari mayuh pupu bansa enggau etnik.

“Iya mega beterima kasih ngagai kami duai melaki bini laban meri sukung penuh ngagai pengawa ngintu Hari Malaysia 2023 renggat sekula nya,” ku tusui pedagang nyulut nya ti mega pemungkal GDiva Collection.

TEMEGAH NYADI ANAK SARAWAK

Tampung Georgia, Pengajar Rabiah bela ngaku, pengawa ngintu Hari Malaysia 2023 ba sekula nya chukup nyelai enggau richah agi enti dibanding ba taun sebedau tu.

Laban nya meh keterubah sida meda ngena mata sida empu penyelai ngepan Iban enggau Bidayuh ti dipandangka kededua anak iya.

“Enggau baruh ati aku madah, kangau telefon ari pengari sekula nya besai bendar reti lalu siti basa ngagai kami duai melaki bini,” ku iya.

Georgia enggau laki iya, Andy Siba, 38, madah, ukai naka nya aja, nya mega siti basa ungkup rayat Sarawak kelebih agi bansa Iban enggau Bidayuh.

Ku seduai, kitai patut temegah laban nya siti basa dikena ngaku pemanah, penyelai sereta pengaya ngepan Iban enggau Bidayuh.

“Pekara tu meh patut ngasuh kitai temegah nyadi anak Sarawak,” ku seduai nyemetak

. Nambahka nya, seduai mega madah, prinsipal sekula nya bela mesan anak pengkuan seduai, Avelinetina ngambi ransing mandangka ngepan etnik Sarawak ba taun baru enggau ti deka datai.

“Kami duai laki aku sigi meransang bala anak mandangka ngepan Iban enggau etnik bukai ngambi sida berasai temegah nyadi rayat Sarawak.

“Tu mega dikena ngingat bala anak senentang penatai enggau bansa diri taja pen diau ba menua orang,” tampung Georgia.

TERUS PEGARI TAMPAK RITA JELAI NAMA

Lebuh dirandau senentang pengasai ati diri nerima berita manah nya, Georgia enggau Andy madah, seduai chukup temegah meda timbal manah raban sekula ngagai ngepan etnik Sarawak.

Nya alai, seduai ngarap ngepan kitai bansa enggau etnik Sarawak ti bukai majak dikelala rayat Semenanjung Malaysia enggau menua luar.

“Ukai semina ari sukut ngepan aja tang ba sukut bukai baka main asal, jaku, gaya idup enggau penegap penyerakup rayat pupu bansa dikembuan kitai.

“Pia mega, ngarap rayat Semenanjung Malaysia nyerungkai dalam agi senentang penyelai lalu bechunto ke penyerakup rayat Sarawak.

“Sida patut nemuai ngagai Sarawak ngambi ulih meda ngena mata sida empu penyelai ngepan, main asal, pemakai, gaya idup enggau penyerakup rayat pupu bansa ditu,” ku seduai.

Sebedau laki iya belidar gawa ke Kelantan, ku Georgia seraya mulaika kenang, rambau agi ba Perak suba, bala pengajar dia pen bela muji penyelai ngepan kitai bansa.

“Nyangka sida jarang meda ngepan kitai bansa tang lebuh bala anak mandangka ngepan tu ba sekula, sida chukup gaga sereta temegah.

“Pia mega, sida enda ngetu muji pemanah ngepan bansa kitai sereta begambar ungkup kenang enggau bala anak,” terang iya.

RANSING MADANGKA PENGELALA BANSA

Nambahka nya, Anatalia enggau Avelinetina madahka diri endang udah lama nganti peluang berega nya.

Seduai menyadi enda sabar deka mandangka penyelai ngepan etnik Sarawak ngagai bala pengajar sereta bala bakih seduai.

Pengudah ninga bala pengajar ba sekula nya bisi ngatur pekit mandangka ngepan pupu bansa serimbai Hari Malaysia renggat sekula sida, seduai menyadi chukup gaga sereta ransing ati.

Nya alai, seduai mutus ati ngerasuk ngepan Iban enggau Bidayuh rambau pengerami nya.

“Maya kami duai datai ba sekula pagi nya, bala bakih, pengajar enggau nembiak bukai begau meda kami duai ngena ngepan Iban enggau Bidayuh tu.

“Sida gaga, temegah sereta enda ngetu muji pengudah meda penyelai kededua ngepan tu.

“Tebal agi sida madah, nya meh keterubah sida meda ngepan tu ngena mata sida empu.

“Bala pengajar rindu amat bayam pemanah sementing ti digaga ari duit ringgit, marik empang digaga ari leka marik enggau kain karap ti chukup kemas sereta ngundan seni ti tinggi.

“Nya alai, mayuh sida enda muai peluang begambar ungkup kenang enggau kami duai menyadi ti mandangka ngepan tu,” tusui Anatalia enggau Avelinetina.

Ku seduai, timbal manah ari bala pengajar enggau bakih ngasuh seduai temegah nyadi anak Sarawak lalu chakah agi deka mandangka ngepan etnik Sarawak dudi hari.

Dua diri menyadi nya mega ngelalau mensia mayuh ngambi bebasaka main asal pangan diri sereta idup beserakup dikena nempa Malaysia lantang seraris enggau pugu Malaysia MADANI.

ULAH ANAK NYEMERIN APAI INDAI

Ngena peluang berega tu, Georgia bela ngelalau apai indai ngambi nempa enggau nyikap bala anak ngena adat basa sereta ngemeratka pekara pelajar.

Kitai ti nyadi apai indai, ku Georgia, patut ngajar sereta nyikap bala anak ngena adat basa ngambi seruran bebasaka orang bukai enda ngira penempa, umur, jaku, chura kulit, gaya idup enggau jalai pengarap.

“Pekara tu beguna amat lebuh bala anak begulai enggau orang bukai ngambi sida semampai ingat penatai, pengelala sereta adat basa bansa diri.

“Ulah dikembuan anak ulih mandang enggau nyeremin sapa kitai ti apai indai sereta tikas ajar kitai ngagai sida.

“Enti ulah anak kitai jai, jai meh ajar kitai ti apai indai lalu tu ulih ngenyaika nama manah kitai empu enggau bansa diri.

“Enda nyalah munyi ku sempama kitai Iban, kelala buah ari langgu, kelala daun ari kayu, kelala basa ari penyiru enggau kelala bansa ari jaku,” ku lalau iya.

Iya mega ngelalau bala apai indai ngambi seruran ngemerat pelajar enggau penyulut bala anak dikena nempa sida nyadi orang ti menyana dudi hari.

LAIN-LAIN BERITA

Projek ART Johor bechuntoka pemujur Sarawak

KUCHING: Sistem Transit Aliran Autonomi (ART) di Sarawak deka nyadi malin ungkup projek ART ti deka dipejalai di nengeri Johor. Perintah Nengeri Johor benung ngelanggur

Sarawak ngulit dua hari

KUCHING: Perintah Sarawak ngemendarka timpuh ngulit selampur nengeri pengelama dua hari, belabuh sehari tu enggau pagila. Nambah ke nya, tambai mega digitang tengan tiang aja

BERITA TERBARU

Berita yang menyedihkan – Datuk Sim Kiang Chiok

KUCHING : Pengerusi Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak (SHEDA) Cawangan Kuching Datuk Sim Kiang Chiok, menyifatkan pemergian bekas Yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Taib

Projek ART Johor bechuntoka pemujur Sarawak

KUCHING: Sistem Transit Aliran Autonomi (ART) di Sarawak deka nyadi malin ungkup projek ART ti deka dipejalai di nengeri Johor. Perintah Nengeri Johor benung ngelanggur