Pentik magar rumah ari antu jai

PENTIK enggau agum tu kebendar mai reti enggau guna ke sama, semina disebut ngena nama ke bebida nitihka ai menua siti-siti.

Insol Harry madah, nitihka pengarap kitai Iban menya, pentik tu engkeramba ti digaga ari kayu tebelian ti diengkah orang di baruh para dikumbai Langkau Ampun.

Ku iya, ba para nya meh ti endur orang engkah semua piring ti dikena ngintu rumah ngambika chelap sereta kuru ari sebarang keruga semengat jai.

Serak tu Insol mai kitai ngelansa mimit pasal reti enggau tuju tauka guna pentik tu ba pengarap enggau Adat Iban ti ditampung ari aki ini kitai.

MESTI DIGAGA SEPASANG

PAGAR RUMAH… Langkau Ampun ke bisi ditanam pentik dikena magar rumah.

Pentik tu jarang digaga orang siti aja tang mesti dua iti, siku lelaki lalu siku indu melaki bini, reti iya enda tau timpang laban mesti sepasang.

“Baka kitai mensia ke bisi tipak baka udah diatur Petara, baka nya mega pentik tu.

“Kala ninga sida ke tuai nusi mimpi orang, pentik ditanam siti aja, lelaki lalu iya datai dalam mimpi minta digigaka bini laban pengidup iya timpang sereta puang.

“Ari nya, kitai Iban pechayaka pentik tu enda tau enda bisi lelaki enggau indu, mesti sepasang ngambi enda timpang laban kitai sigi ditempa petara endang bisi kaling ba pengidup,” ku iya.

Enti kitai berati ku Insol, lebih agi ba mua penatai sesebuah rumah panjai tauka genturung pendiau, dia kitai meda Langkau Ampun nya endang bisi pentik dua iku.

Nyadi Langkau Ampun tauka langkau arau pentik nya digaga ba kededua punggang setak ke alai siti ditanam ari ulu lalu siti digaga tunga ari ili setak rumah panjai.

NGAMPUN… Piring diengkah atas para ba Langkau Ampun lalu di baruh ditanam pentik.

NEMU MADAH

Seduai tu mih dikeandal orang rumah nya ke ngemata, mayung enggau nyaga rumah ari sebarang semengat jai ke deka datai ngeregau tauka ngachau peranak dia nyengkaum ari munsuh ke datai ngayau.

Nyadi maya dulu menya, jeman dunya agi kachau, agi bekayauka pangan diri, sengaja ngiga dengah tauka ngaga kayau anak, dia pentik tu beguna amat.

Kebuah pia laban suba kenu ku cherita tuai, pentik tu nemu bejaku, berandau bekedumu munyi orang ke betunga di ruai.

Enti bala munsuh deka datai nyerang rumah orang dia, iya dulu bejaku, enda nyalah baka orang ke beempu rumah nya udah ngadang laban nemu penusah deka nuntung.

Maya munsuh tedingaka nyawa orang bejaku, dia sida lalu ngelari kediri laban ngumbai penatai sida udah diťemu orang ti deka dialahka rumah.

NYAGA MENUA… Pengawa miring enggau nanam pentik diatur ba Tembawai Tampun Juah di Kalimantan.

Nya kebuah pentik penanya mega suah agi diengkah tauka ditanam orang ba kaki tangga rumah.

Kelimpah ari nya, pentik mega dikena nyaga ari semengat antu ti jai enggau penyakit ti berampit baka igi penyakit Covid-19 ke ngerekai selampur dunya jam ke diatu.

“Kenu ku cherita tuai, sida tu mih ke nyaga rumah kitai ari dituntung sebarang penusah sekalika maya kitai bisi di rumah tauka nadai.

“Bisi pentik ke ngasi dia iya deka nabal api baka rumah ke angus. Iya mega deka nulung mandung sida ke beempu rumah ari penusah nya.

“Kala mega aku ninga, sebuah rumah panjai ke diibun pentik tu maya orang ke ngayau sida, dia orang nya meda rumah nyau petang tegayam maya malam,” ku Insol nikalka pengingat sida ke tuai.

LANGKAU AMPUN

Kala kita ninga nama utai ke dikumbai orang rumah angat, ku Insol.

“Reti rumah angat nya rumah panjai orang ti nyau betangkan tangkan penusah rabat.

“Penusah tu tau dikumbai kitai sida nya serumah nyau enda ngetu dituntung penusah rabat tauka betampung ulit.

“Nya kebuah orang ke beempu rumah ke angat nya tadi lalu beguai ngintu rumah ngena piring ading, ngampun lalu minta kasih ngagai Petara.

“Piring ke digaga nya tadi lalu diengkah tauka dipanggai atas para ba ba Langkau Ampun, di baruh nya endur pentik ditanam,” terang iya lenak.

Insol madah, Langkau Ampun nya digaga dikena kitai Iban meri Antu Rua, Antu Rangka makai, dikena nundukka sida ngambi badu ngachau pengidup anak mensia.

Bisi mega sekeda menua ke bukai nyebut Langkau Ampun tu ngena nama Langkau Sukur lalu pengawa Ngampun tauka Nyukur tu mega mayuh tuju.

“Ambika chunto di menua Buku, Pakan, sida nyebut tu Langkau Sukul dikena nyaga rumah ngambi chelap embap, lantang senang, gerai nyamai sereta teulihka pemujur ba pengidup.

“Enti peranak dia agi bepegai teguh ba pengarap lama sereta pechayaka Langkau Sukul nya mih dikena sida magar rumah panjai ngichaka petara ngemataka pengidup, diau likun enggau gerai.

“Enti rumah panjai nya nadai apa nama utai ngachau tauka likun, maya begawai pengawa nganjung piring ngagai Langkau Ampun tetap dikereja.

“Tang lebuh pendiau orang ke diau ba rumah panjai tadi bisi menawa, dikachau utai jai dia sida deka ngereja pengawa nganjung piring ke Langkau Ampun,” tambah iya.

Berebak enggau sida ngatur pengawa miring tadi ku Insol, dia chapan diukir gambar engkeramba ngena kapu enti sema ba Langkau Ampun nya nadai pentik.

Orang deka berengkah ngibun rumah ngichaka enda tampak peda sebayan. Sida deka ngaduka piring ading. Orang ke ngintu rumah tu deka ngeliling rumah tujuh kali bebaika piring.

“Kala mega ninga orang besebut penusah ke nuntung enti kitai ngelanggar penti pemali rumah panjai ari pengawa ngibun rumah tu.

“Sida ke udah megai pengarap baru nguji pemali rumah panjai, sekali ta bejurut parai ketegal enda tau mai kulat burak niki ke rumah.

Meda utai ta salah, dia deh tuai rumah ba rumah panjai nya berengkah enggau pengawa beribunka rumah.

“Mayuh agi penti ubat sida ke ngibun rumah tub aka enda tau bungai kechala, enda tau paku, enda tau nyandih ba gelegar tanju enggau ke bukai,” ku Insol nampung kenang.

RUMAH TIKI ANTU

Iya madah, dalam taun 1980-an suba, sebuah rumah panjai ba Sungai Sengan di Sibu bisi ditiki bala antu jai bepun ari Pentik.

“Sekumbang rumah panjai nya tadi udah bekau ditiki antu dia deh pengidup sida serumah lalu menawa.

“Mayuh sida serumah tak mati ngenyit nyau betangkan tangkan. Penusah rabat nyau enda putus nuntung sida serumah.

“Ulit betampung ulit. Parai nadai ditemu nama kebuah lalu tebal agi sida ke parai endang nadai sakit lengit, nadai milih biak tauka tuai.

“Meda bala sekeda mayuh amat udah parai, sida serumah nyau berasai nangi sereta takut laban menua nyau enda likun tauka angat endur diau.

“Dia sida mutuska runding mabut lalu pindah ninggalka rumah panjai nya, ngiga menua ke kuru endur ngidupka diri empu enggau beridup.

“Tambah mega, sida ngasaika menua nya nyau sigau dikachau semengat antu jai lalu penusah tau nuntung sebarang maya,” ku Insol nampung cherita sida ke mabut.

RANGKAI JAKU

Pia mega ku iya, dalam taun 1990-an, bisi mega utai udah nyadi ketegal ari Pentik lalu utai tu nyadi tungga Ulu Kanowit.

Nitihka cherita ditampung, nyadi lebuh ke ngintu pengawa miring ba Langkau Ampun ti bisi Pentik, dia siku lelaki rangkai jaku.

“Nama kebuah pentik tu diberi piring lalu disembah kitai? Ukai iya Petara,” ku jaku changka lelaki nya.

Tembu pengawa miring kira bisi sepuluh meter ari kaki tangga, dia deh lelaki nya lalu kekejuk bepupu nyawa lalu ngunjungka iya parai sebedau datai ba kaki tangga rumah.

Kitai mega ngenang ulah siku lelaki ke jejelas pendiau ketegal udah ngirup ke alai iya meraka pentik ke baru deka ditanam orang.

Lebuh iya deka mulaika diri ke rumah, dia enda memukai iya tejula lalu parai tekala nya ba tengah jalai.

“Nya kebuah utai baka tu enda tau dimain-main, reti nya kitai mensia enda tau sumbung, bejaku lelawa enggau rangkai jaku ngagai utai ke benama Pentik.

“Enti sema kitai enda arap, abis nadai kitai bebasaka pengarap lama aki ini kitai menya laban ulah baka nya nadai nya pulaika pengerugi besai ngagai kitai,” ku Insol ngelalau.