ARTIKEL

NAMBAH PENEMU… Pengajar Yusuf Mustanir rindu amat macha ti patut dititih ke semua kitai ngambi ngembuan mayuh penemu.

Pengerindu macha nempa komuniti bepenemu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

ENSANUS, bisi siti artikel ti pansut ba Suara Sarawak pasal siku ex-pengajar ti rindu amat macha

Ex-Pengajar Yusuf Mustanir dikelala mayuh peminat bup enggau pemekuh litericha tauka sastera di Sarawak laban iya penulis sastera Melayu ti chukup tebilang di nengeri tu.

Taja udah beumur 66 taun, nya enda nanggul iya ngemeran pengawa macha ti udah nyadi hobi tauka pengawa dikerindu kenyau ari mit.

Diatu jarang kitai ninga pasal hobi macha bup, engka laban bala nembiak diatu tetarit agi ngagai gajet enggau perengka digital ti ngundan pekara ti dikunsi ba media sosial.

Tang Yusuf enda pia laban iya ngaku nadai hari iya enda macha laban minat macha udah belabuh diterenak ari iya beumur lima taun.

Niang apai iya, siku pegawai kastam, suah mai pulai majalah enggau surat kabar laban apai iya mega rindu amat macha.

Tiap ujung minggu, apai iya mai iya ngagai kedai bup di Kuching baka Kedai Bup REK semak Balai Polis Tunku Abdul Rahman kelia.

Kelia, ku Yusuf ngagai Suara Sarawak, iya suah nginjau bup ari British Council Library.

Lebuh niang apai iya diasuh gawa di Sibu, Yusuf mega suah ngelawa librari di Sibu kelimpah ngiga bup ba Rejang Bookstore.

Nyentuk sehari tu, kini-kini pejalai iya, iya meseti mai bup, nyengkaum dalam entukar.

Iya bepegai ba prinsip ‘nadai hari nadai bup’.

NULIS ngena pen ngemanahka agi daya kognitif ti najam runding.

MENSIA BEPENEMU

Ku Yusuf, iya ka nyadi mensia ti bepenemu lalu ka nemu semua utai ti nyadi di Malaysia.

Iya enggai masau jam, enti iya ngagai kenduri lalu nadai orang bejaku enggau iya, iya muka bup lalu macha.

Nya ukai reti iya sumbung, tang maya lepa tauka nadai pengawa meseti diisi enggau pekara ti beguna, nyengkaum macha.

Enti iya nemuai ngagai menua orang, pekara keterubah ti ditanya iya dini endur bisi kedai bup.

Ari pengawa bagas macha, ku iya, penemu ti diulih iya meri empas positif ukai semina ba pengawa ngasil ‘karya’ tang mega ngemuntangka iya meri penemu lebuh bejaku pasal sebarang isu bepelasarka utai ti dibacha iya enggau analisis kelebih agi bekaul politik.

Pengemerah macha mega beguna amat laban nya ukai semina ulih nambah penemu tang mega marit chara berunding enggau ngereja pengawa lalu runding mega seruran biak.

Yusuf nagit macha 100 iti bup setaun lalu ketebal agi bup nya pasal politik, pelajar, ugama, sosial enggau ke bukai tang ba taun 2023, iya macha lebih ari 100 iti bup.

Enti dikira ari dulu nyentuk ke diatu, iya udah macha lebih 1,000 iti bup.

Baca lain  Pemanah Pantai Trombol di Telaga Ai matak ati temuai

Semua bup iya disimpan enggau manah ba rak lalu bisi mega dalam kutak.

Kelimpah macha bup, Yusuf mega agi macha surat kabar ninting hari nyentuk sehari tu laban nya beguna dikena ngerembaika penemu pasal isu kemaya hari.

Iya macha semua utai ti ditulis dalam surat kabar, enda ngira lokal tauka nasional, lalu surat kabar ti dibacha iya bisi semilan bansa.

Iya meransang bala anak, menantu enggau uchu macha ngambi sida sebilik ulih berandauka bemacham pekara.

Iya enda rindu macha utai ti ditulis online nyengkaum bup elektronik (e-Book).

Laban Yusuf mega siku penulis, iya meseti ngembuan mayuh penemu ti ulih ditambah ari ke suah macha bemacham bup.

Chunto iya, enti kitai deka nulis bup tauka novel ti bisi kaul enggau pemansang sereta pengawa ngaga begunan tauka jalai alun, kitai meseti mega macha bup injiniring tauka sebarang bup bekaul.

Pekara nya beguna amat laban enti kitai nulis, kitai meseti nyadi profesional lalu meseti bisi penemu.

Nyentuk sehari tu, Yusuf udah ngasil tauka nulis lebih 300 skrip drama radio ti semua nya dikeluarka Radio Televisyen Malaysia (RTM) Sarawak.

Novel keterubah iya betopik ‘Semangat Tanah’ kala menang lumur dua ba pekit nulis novel ti diatur Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Pampang Sarawak lalu cherpan ‘Tanah Emas’ kala menang Hadiah Sayembara Esso-Gapena ba 1988.

Iya mega nulis pelandai, renchana, skrip ‘drama pentas’ enggau novel nyentuk ke sehari tu ti ayan ba majalah Dewan Sastera, Dewan Masyarakat, Dewan Budaya, Dewan Bahasa, surat kabar Mingguan Malaysia, Berita Harian edisyen Hari Minggu, Utusan Borneo, Suara Sarawak enggau The New Sarawak Tribune.

Iya ukai semina enda kala ngetu macha tang mega enda kala ngetu nulis.

Yusuf kala menang Hadiah Sastera Penulis Sarawak ba taun 2013 enggau 2018, perais ba Pekit Nulis Cherita Nembiak Mit nyerumba Hari Pengajar Renggat Nasional ba taun 2002 sereta Pekit Nulis Karya Kreatif nyerumba Hari Pengajar Renggat Sarawak.

Pengudah iya nembuka pelajar Pom Enam ba SMK St Joseph di Kuching, iya nampung pelajar tinggi lalu bulih Ijazah Sarjana Muda Pendidikan ari Universiti Pertanian Malaysia (UPM), Serdang, Selangor, enggau Sarjana Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan) ari Universiti Malaya.

Yusuf nyadi pengajar setaun ba SMK Datuk Patinggi Haji Abdul Gapor lalu nyadi prinsipal SMK Asajaya ari 1991 nyentuk 1992 sebedau iya mangku pengawa Pegawai Pelajar ba Opis Pelajar Pelilih Kuching.

Iya madahka diri bisi niat deka nampung pelajar ngagai renggat Doktor Falsafah (PhD) tauka ngidupka baru juluk ati iya ke deka nyadi luyar enggau ngambi pelajar undang-undang.

Baca lain  Gelumbang Radio enda ngeruga pengerai

SEMUA ORANG AGI MACHA

Mayuh kitai engka enda rindu macha bup, nama agi enti bup nya tebal-tebal.

Enti bisi pen, engka bala nembiak ke agi belajar, bala pengajar tauka pengelicha laban nya sigi pengawa sida.

Bisi enda kitai kala meda bala kitai serumah macha bup ba ruai rumah panjai kitai?

Niat deka macha naka pemayuh bup ti ulih dibacha patut ditempa kitai taun tu.

Kebendar semua orang agi macha, engka enda sebaka utai dibacha.

Bisi macha bup, bisi macha majalah lalu bisi macha surat kabar lalu diatu mensia mayuh rindu agi macha sebarang utai ti bisi ayan ba Internet.

Orang agi macha.

Sapa enda macha mesej WhatsApp dulu tiap kali dani pagi?

Semua kitai ka nemu nama utai ti nyadi di luar tauka ba serata dunya lebuh kitai tinduk.

Ba sekeda orang, nya nyadika lalau ngambi ulih ngereja pengawa besehari-sehari.

Kadang-kadang bisi pengawa diasuh bos dipadah nengah WhatsApp.

Ba pengemeran media, mayuh pemadah pemadu baru dikunsi nengah grup WhatsApp baka ari bomba, polis enggau mayuh agi.

Bisi sekeda kitai, ke enda ulih tinduk, bagas nyalin lalu bekunsika utai ti dibacha enggau bala bukai.

Kelimpah WhatsApp, media bukai ti suah dibacha tumu pagi iya nya Facebook tauka diatu dikangau Meta.

Pengingin deka nemu utai ti dikunsi sereta dianjung ba media nya tebal agi maya pagi hari.

Bisi sekeda utai ulih disaut semina ari macha isi Facebook.

Pengemeran media mega suah agi meda Facebook laban mayuh pemadah pemadu baru ti dikunsi dia ulih nyadi berita.

Kitai tau bulih info ti ulih nyadi berita lebuh kitai duduk di rumah seraya ngirup kupi.

Tang anang semina macha ‘headline’ aja, bacha berita tauka utai ti ditulis sampai abis.

Enda baka diatu, pemberita suba meseti bebendar ngena untak enggau mansutka peluh ngambi bulih penerang tauka pemadah dikena nulis berita tauka renchana.

Ba jeman ti apin bisi telefon binching, pemberita meseti nurun opis enti deka ngiga sumber tauka ngatur interbiu.

Enti bisi nyadi kes aksiden, lemas, ngeruntun, bunuh tauka munuh diri, pemberita meseti nurun ngagai endur penusah nya nyadi.

Udah nya sida meseti betelefon ngagai raban polis minta sida ngenuku penyadi nya.

Diatu lain, semua penerang mayuh dikunsi polis, bomba enggau ke bukai.

PELASAR DIGITAL… Siti chara macha kemaya hari iya nya nengah media elektronik ti muntang.

ENDA TAU ENDA MACHA

Nya alai, pengemeran media enda tau enda semampai macha.

Kelimpah penemu, macha ulih ngansah teknik nulis kelebih agi ngena leka jaku ti betul.

Baca lain  PdPR enda asai belajar betimpai mua

Pengerindu macha mega ulih meransang sida ke rindu mansik, nulis enggau ngasilka bup ti dichelak lalu dijual.

Bisi maya suba, menua kitai penuh enggau novel ‘cinta’ ti bangat dikerindu.

Bisi penulis ke nyadi kaya semina ari nulis tauka ngasil novel nyentuk ke sida ulih meli banglo berega beratus ribu ringgit semina ari pengawa nulis enggau nyelak siti novel.

Nya siti kebuah minat macha nya beguna amat.

Nadai jalai penyelak ulih ngeluarka bup enti nadai orang ka macha bup nya.

Pemacha, penulis enggau penyelak bup meseti sama-sama bulih penguntung tauka pemanah.

PENYELAI ORANG MACHA

Kebendar iya, nama utai dibacha kitai nempa kitai.

Orang ke macha siti bup enda sebaka enggau orang ke enda kala macha bup, siti bup pen enda kala dibacha.

Orang ke macha empat iti bup bebida runding enti dibanding enggau orang ke macha 10 iti bup.

Bisi siti lalau ti aruh dikunsi ngambi ulih nyadi malin.

Enti deka nyadi penulis cherpan, bacha meh 100 iti cherpan.

Enti deka nyadi penulis puisi, bacha meh 100 puisi.

Enti deka nyadi penulis renchana ti manah, bacha meh naka pemayuh renchana manah ti ditulis penulis ke nyulut sereta tebangkar.

Pengawa nya ulih mantu kitai ngiga chara kitai empu nulis.

Ari ke macha mayuh pelandai, cherpan tauka renchana, kitai ulih tetemuka chara nulis ti nemban ba kitai empu.

Orang ke nyulut tentu iya deka macha karya-karya ti nyulut.

Siku profesor bisi penemu laban iya belajar ari siku profesor bukai ke nyadi pakar laban pakar nya belajar ari siku profesor bukai.

Pia mega orang ke deka enchuri, iya tentu deka belajar ari orang ke landik enchuri.

Pia mega enggau macha, enti macha bup penulis tebilang, kitai mega ulih nyulut.

Pia mega, orang ke macha bup ti ditulis kitai mega tentu deka nyulut.

Kitai enda ulih lari ari pengawa macha.

Siti agi pengawa bekaul enggau macha iya nulis.

Munyi ku jaku English, the pen is mightier than the sword.

Reti nya, pen kering agi ari pedang.

Pengawa macha mega begunaka perengka ti ulih dibacha.

Nya alai, macha disempulang enggau pengawa nulis ti bekenaka pen, iya nya perengka ti ngasuh kitai nemu pekara ti enda ditemu kitai sebedau tu.

Nya alai, macha enggau nulis enda ulih dipisah.

Taun tu, kitai ulih nempa budaya macha ti ulih nempa komuniti ke lebih bepenemu sereta enda mudah nerima pia aja sebarang cherita ti ulih nusutka runding.

BERITA LAIN

Premier betemu anak Sarawak di England

LEEDS: Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg udah betemu enggau 20 anak Sarawak ti belajar di England serimbai Hari Raya Aidilfitri.

BERITA TERBARU

PDRM

Suspek kes amang seksual ditahan di Miri

SRI AMAN: Suspek lelaki dikehendaki polis yang disyaki melakukan amang seksual terhadap seorang kanak-kanak perempuan di kawasan tanah perkuburan lama, Kampung Kubal, Betong ditahan Jumaat

Pemancing udang jumpa mayat terapung

MIRI: Sembilan pemancing udang galah dikejutkan dengan penemuan mayat seorang lelaki dalam keadaan tidak sempurna di Sungai Kuala Baram di sini, hari ini. Ekoran itu,